NEW

Обемни устни без болка и без пари? Да, с Derol Cosmetics!

Мечтаете за пухкави и обемни устни, но естетическите процедури са извън вашия бюджет? Не се отчайвайте! С Derol Cosmetics можете да постигнете желания резултат без болка, без инжекции и без да харчите много пари. Представяме ви нашия топ продукт:...

Съвети за красива кожа

Красивата кожа е мечтата на много хора. Но какво означава това всъщност? За някои това може да означава перфектно гладка и безупречна кожа, докато за други това може да означава кожа, която е здрава и сияеща. Каквато и да е вашата дефиниция на красива кожа, има...
0%
Close Preloader Screen

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработването и защитата на личните Ви данни. Операция по обработване: Портал за нотифициране на козметични продукти (CPNP) на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ Администратор на лични данни: Европейска комисия, генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, отдел D.4 „Потребителска промишленост“ (по-долу „отдел D.4“ или „Администратор на лични данни“) Референтен номер: DPR-EC-00469 Съдържание

1. Въведение

2. Защо и как обработваме личните Ви данни?

3. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?

4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме? 5. Колко време съхраняваме личните Ви данни?

6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните Ви данни?

7. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?

8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

9. Информация за връзка

10. Къде може да намерите по-подробна информация?

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните Ви данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001). В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването на личните Ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и защитаваме всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните. 2 Информацията във връзка с операцията по обработване на данни „Портал за нотифициране на козметични продукти (CPNP) на ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“, предприета от администратора на лични данни, е представена по-долу.

2. ЗАЩО И КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Порталът за нотифициране на козметични продукти (CPNP) е електронен интерфейс в помощ на изпълнението на Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти1 . CPNP трябва да се използва от икономическите оператори (т.е. отговорните лица2 , упълномощените лица3 и дистрибуторите4 ), за да нотифицират Комисията за определена информация относно козметичните продукти, които пускат или предлагат на пазара на ЕС. Целта на системата за нотифициране, от една страна, е да се позволи на държавите членки да извършват надзор на пазара, пазарен анализ, оценки и предоставяне на информация за потребителите, а от друга страна, да се помогне на центровете по токсикология да осигурят бързо и подходящо медицинско лечение в случай на трудности, свързани с козметичните продукти (като им се предоставят подробности за състава на козметичните продукти). И за двете цели е необходимо отговорното лице и лицето за контакт да бъдат посочени и да е възможно осъществяването на връзка с тях. Освен това в член 16 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 се изисква отговорното лице да нотифицира Комисията за продуктите, съдържащи наноматериали, които не са регулирани в приложенията към Регламента относно козметичните продукти, за да може Комисията да поиска оценка на безопасността на Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП), в случай че има опасения. Гореспоменатата информация се въвежда в CPNP от т.нар. отговорни лица и се съхранява на портала, който се управлява от администратора. Личните данни на отговорните лица, дистрибуторите и лицата за контакт са достъпни за националните компетентни органи и центровете по токсикология или подобни органи. Данните Ви няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, нито за профилиране.

3. НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Обработването на лични данни в рамките на CPNP е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес въз основа на Договорите и за спазване на правно задължение, чийто субект е администраторът, съгласно законодателството на ЕС относно козметичните продукти. Правното задължение се съдържа в Регламент (ЕО) № 1223/2009, и по-специално в членове 13 и 16 от него.

4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ВПОСЛЕДСТВИЕ ОБРАБОТВАМЕ?

1 ОВ L 342, 22.12.2009 г., стр. 59. 2 Член 4 и член 13, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 3 Член 16, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 4 Член 2, параграф 1, буква д) и член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1223/2009. 3 За да извърши тази операция по обработване, администраторът на лични данни обработва следните категории лични данни: а) от лицата за контакт (задължителните полета за данни са отбелязани със звездичка): − Име (*) − Телефон (*) − Факс (*) − Улица (*) − Град (*) − Пощенски код (*) − Държава (*) − Ел. поща (*) − Допълнителен телефон − Допълнителен телефон 2 б) от отговорните лица, упълномощените лица и дистрибуторите (ако са физически лица) (задължителните полета за данни са отбелязани със звездичка): − Име (*) − Ел. поща (*) − Телефон − Факс (*) − Адрес (*) − Град (*) − Пощенски код (*) − Държава (*) 5. Колко време съхраняваме личните Ви данни? Администраторът на лични данни съхранява личните Ви данни само за времето, необходимо за изпълнение на горепосочените цели. За всяка от категориите лични данни, които се обработват, ще намерите по-долу детайлите за запазването: • Личните данни на лице за контакт се съхраняват във форма, която позволява идентификацията, и могат да бъдат консултирани от компетентните органи и центровете по токсикология в нотификация в CPNP за даден козметичен продукт. Личните данни се изтриват от базата данни на CPNP веднага щом лицето вече не е посочено като лице за контакт в нито една валидна нотификация в CPNP. • Личните данни на физическите лица, нотифицирали за отговорно лице, упълномощено лице или дистрибутор, се съхраняват във форма, която позволява идентификацията (и следователно могат да бъдат консултирани от потребителите на CPNP), докато физическото лице не бъде заменено с друго отговорно лице, упълномощено лице или дистрибутор(и). По съображения за общественото здраве данните за връзка с отговорните лица, упълномощените лица и дистрибуторите се съхраняват в продължение на 50 години, считано от датата на въвеждане на тези данни в CPNP, тъй като някои продукти могат да бъдат произвеждани в продължение на такъв период. Когато даден продукт вече не се произвежда, данните за връзка с отговорното лице, упълномощеното лице и дистрибутора(ите) на този конкретен продукт ще останат в CPNP в продължение на 20 години, считано от датата, на която прекратяването на производството е нотифицирано в CPNP, тъй като се счита, че даден продукт може да остане на пазара и/или на 4 разположение на потребителите в продължение на този период, дори когато вече не се произвежда.

6. КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ГАРАНТИРАМЕ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, качени партиди от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия. За да защити личните Ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността, риска от загуба на данни, промяната на данните или неразрешения достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъпа до личните данни единствено на оправомощените лица със законна необходимост да са запознати с тях за целите на операцията по обработване. Достъп до личните данни се предоставя само посредством персонализирано потребителско име и парола.

7. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И НА КОГО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТЕ?

Достъп до личните Ви данни се предоставя на служителите на Комисията, които отговарят за извършването на тази операция по обработване, както и на упълномощени служители в съответствие с принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност. Данните, нотифицирани чрез CPNP съгласно член 13, параграф 1, букви б) и д) от Регламент (ЕО) № 1223/2009, се предоставят по електронен път на компетентните органи и центровете по токсикология или подобни органи, установени в държавите членки. Моля да имате предвид, че съгласно член 3, параграф 13 от Регламент (ЕС) 2018/1725 публичните органи (например Сметната палата, Съдът на ЕС), които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държава членка, не се считат за получатели. По-нататъшното обработване на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването. Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен в степента и за целта, за която законът може да изисква това от нас.

8. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ?

Като „субект на данните“ Вие разполагате с конкретни права съгласно глава III (членове 14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално с правото на достъп до Вашите лични данни, правото на коригиране или изтриване на тези данни, както и правото на ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Когато е приложимо, имате също право да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните. Ако сте лице за контакт за даден козметичен продукт, можете да упражните правата си, като се свържете с отговорното лице (което е събрало и въвело данните Ви в CPNP) или с 5 администратора на лични данни, като използвате „Информация за връзка“, както е посочено в точка 9 по-долу. Ако сте отговорно лице, упълномощено лице или дистрибутор (физическо лице), можете да упражните правата си или като използвате администраторския интерфейс (ако сте локален администратор), или като се свържете с администратора на лични данни, като използвате „Информация за връзка“, както е посочено в точка 9 по-долу. В случай на конфликт с администратора на лични данни можете да упражните правата си, като се свържете с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Информацията за връзка с тях е посочена в точка 9 по-долу. Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, включете в искането си тяхното описание (т.е. техните референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу). Всяка молба за достъп до лични данни се обработва в едномесечен срок. Всички други запитвания, посочени по-горе, се разглеждат в срок от 30 работни дни.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Администратор на лични данни Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или ако желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни Европейска комисия — отдел GROW D4 — Потребителска промишленост — ел. поща: GROW-D4@ec.europa.eu. — Длъжностно лице по защита на данните на Комисията (ДЛЗД) В случай на несъгласие с администратора на лични данни, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) във връзка с въпроси, свързани с обработката на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725. — Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) Ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни, имате право на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) до Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu или https://edps.europa.eu/data-protection/our-rolesupervisor/complaints_en.

10. КЪДЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ?

ДЛЗД при Комисията публикува регистъра на всички извършвани от Комисията операции по обработване на лични данни, които са документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната хипервръзка: http://ec.europa.eu/dpo-register. Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-00469.

0
    Вашата количка
    Вашата количка е празнаВърнете се в магазина